7192 (18 mei 2017)

Op donderdag 18 mei verschijnt nummer 7192. In deze aflevering zijn de volgende bijdragen opgenomen:

Prof. dr. P.H.J. Essers – Nudging
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis - Conserverende aanslag voor ab-aandelen in strijd met belastingverdrag?

In deze bijdrage roert de auteur enkele kwesties aan met betrekking tot mogelijke strijd van de conserverende (belasting)aanslag voor aanmerkelijkbelangaandelen met het belastingverdrag. Er zijn zijns inziens serieuze problemen met deze regeling, met name in relatie tot die verdragen die een exclusief heffingsrecht toekennen aan de bronstaat voor vermogenswinsten op aandelen in onroerendezaakvennootschappen, daadwerkelijke invordering van de conserverende (belasting)aanslag na ommekomst van de verdragstermijn van vijf of tien jaren en de te geringe kwijtschelding van de conserverende (belasting)aanslag in geval van dividenduitkeringen na emigratie. De wetgever dient zich dan ook dringend te bezinnen op de conserverende (belasting)aanslag voor aanmerkelijkbelangaandelen.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Mevr. mr. drs. M. Chin-Oldenziel - Eén prestatie dus ook één BTW-tarief of toch niet?

Samengestelde prestaties roepen in de BTW de nodige vragen op. In de eerste plaats rijst de vraag wanneer een handeling die meerdere prestaties omvat als één enkele handeling voor BTW-doeleinden moet worden beschouwd dan wel als verschillende onderscheiden en zelfstandige prestaties die afzonderlijk van elkaar moeten worden beoordeeld. Een andere vraag is welk BTW-tarief toegepast moet worden. Het uitgangspunt is dat bij samengestelde prestaties die voor de BTW als één enkele handeling worden aangemerkt, één tarief wordt toegepast. De vraag is opgekomen of dit altijd het geval is, of dat op afzonderlijke elementen van de samengestelde prestatie verschillende BTW-tarieven kunnen worden toegepast. In deze bijdrage wordt aan de hand van het Arena-arrest geanalyseerd of het mogelijk is verschillende BTW-tarieven op afzonderlijke elementen van een samengestelde prestatie te hanteren, ondanks dat deze samengestelde prestatie voor BTW-doeleinden één onsplitsbare prestatie vormt. De auteur is van mening dat uit arresten Talacre Beach en Commissie/Frankrijk niet kan worden afgeleid dat ingeval binnen één prestatie een concreet en specifiek element te onderscheiden is, waarvoor indien afzonderlijk verricht, het verlaagde BTW-tarief geldt, het verlaagde tarief geldt voor dat bepaalde concrete en specifieke aspect van de prestatie en niet voor de overige aspecten van de prestatie. Volgens de auteur kunnen lidstaten op die bepaalde concrete en specifieke aspecten een verlaagd tarief toepassen. Echter, wanneer sprake is van één prestatie geldt het tarief dat van toepassing is op kwalificatie van de prestatie. De bijkomende diensten delen dit fiscale lot. Hierop geldt slechts een uitzondering indien bepaalde goederen of diensten van het verlaagde tarief zijn uitgezonderd. Door de kwalificatie van de enkele samengestelde prestatie kan namelijk niet de post van het verlaagde tarief worden uitgebreid.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Mevr. W. van Hoeflaken - Kwaliteit begint bij jezelf: Noblesse Oblige

Jaarlijkse symposium van de Vereniging van Hogere Ambtenaren bij het Ministerie van Financiën (VHMF), gehouden op 18 april 2017 te Utrecht
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Rubriek Parlementair
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Binnenkort in het Weekblad

British Film Institute opent de deuren voor het naar eigen inzicht invullen van de sportvrijstelling door lidstaten

In deze bijdrage behandelt P. van Barneveld MSc de (on)mogelijkheden van de lidstaten bij het invullen van de sportvrijstelling in de btw. Op basis van de Europese jurisprudentie inzake het British Film Institute en de aan de sportvrijstelling gerelateerde arresten kom ik tot de conclusie dat het niet noodzakelijk is om de terbeschikkingstelling van een sportaccommodatie door een niet-winstbeogende instelling per definitie onder de sportvrijstelling te laten vallen. Dit in tegenstelling tot het reeds diverse keren door de staatssecretaris van Financiën gecommuniceerde standpunt.

Digitale Fiscale Autoriteiten veroorzaken een revolutie in de fiscale praktijk

In dit artikel geeft mr. M. Rabenort een overzicht van de trend waarbij de fiscale autoriteiten wereldwijd op hoog tempo digitaliseren en op weg zijn naar een werkwijze die draait om verzamelen en analyseren van data. Hij wijst er op dat die trend van groot belang is, terwijl zij in Nederland tot nog toe te weinig aandacht krijgt. In het digitale model worden de fiscale posities van belastingplichtigen op een diep detailniveau continu getoetst. Dat vereist belangrijke wijzigingen in het denken en werken van fiscale autoriteiten en fiscale afdelingen binnen ondernemingen. De werkwijze waarmee wij zijn opgegroeid, waarin belastingplichtigen na afloop van een periode de cijfers op hun gemak kunnen beoordelen en hun fiscale posities in de aangiften verwerken, die geruime tijd na afloop van de periode kunnen worden ingediend, en die door de fiscale autoriteiten na verloop van tijd worden beoordeeld, is buiten Nederland al achterhaald.
Fiscale autoriteiten nemen het voortouw in deze ontwikkeling, enerzijds gedreven door druk om zelf beter te presteren en anderzijds vanwege wereldwijde coördinatie en samenwerking zoals via de FTA. Fiscale autoriteiten stemmen tot nu toe de uitvoering niet goed met elkaar af, en vormen elk hun eigen vereisten. Het grote risico is dat belastingplichtigen deze ontwikkeling onderschatten en niet tijdig reageren op (aangekondigde) wetgeving in de landen die reeds op een vergevorderde wijze digitaal werken. Belastingplichtigen moeten zich voorbereiden om op een vrijwel permanente basis en zeer kort nadat de transacties in de systemen worden vastgelegd data te verschaffen aan de fiscale autoriteiten. Die data dient in opgelegde formats te zijn gegoten, dient steeds accuraat te zijn en van hoge kwaliteit. Dat vereist enorme veranderingen bij belastingplichtigen, niet alleen op lokale niveaus maar vanuit een geïntegreerde benadering, en niet alleen ten aanzien van de manier waarop zij met data omgaan, maar ook ten aanzien van de wijze waarop zij nu hun werkzaamheden inrichten, vooral ten aanzien van de rollen tax accounting, tax compliance en tax control.
 

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

                   

Meest gelezen

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Meer columns