7202 (3 augustus 2017)

Op donderdag 3 augustus verschijnt nummer 7202. In deze aflevering zijn de volgende bijdragen opgenomen:

Mr. drs. M.P.A. Spanjers - Verbod op belastingadvies
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Prof. dr. J.A. Monsma en mevr. mr. A.P. Monsma - Is een ingrijpende herziening van het gemeentelijke belastinggebied opportuun?

De auteurs gaan in op door een nieuw kabinet uit te werken voorstellen om € 4 miljard te verschuiven van de rijksbelastingen (IB/LB) naar de gemeentebelastingen. Die voorstellen behelzen een korting op het gemeentefonds, herinvoering van de OZB voor gebruikers van woningen, introductie van een ingezetenenbelasting en afschaffing van een zestal kleinere belastingen. De auteurs hebben onderzoek gedaan naar eerdere wijzigingen van het gemeentelijke belastinggebied en, via een vragenlijst onder gemeenten en belastingsamenwerkingen, naar de effecten van de voorstellen voor gemeenten en belastingbetalers. De geschiedenis leert dat niet alle belastingsoorten geschikt zijn als gemeentelijke belasting en dat in de Nederlandse verhoudingen een substantiële, betrouwbare en voorspelbare uitkering van het Rijk aan gemeenten onvermijdelijk is. De uitkomsten van de vragenlijst wijzen uit dat de voorgestelde wijzigingen voor individuele gemeenten en hun inwoners heel verschillend uitpakken. Er zal een lastenverschuiving optreden en een verhoogd beroep op kwijtschelding is aannemelijk. Een door het volgende kabinet te beantwoorden vraag is of deze effecten aanvaardbaar zijn.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Prof. dr. D.M. Weber en mr. D.A. Koeprijanov - Enkele gedachten over "het beheer" van "gemeenschappelijke beleggingsfondsen" na inwerkingtreding van de AIFM-richtlijn

De BTW-vrijstelling voor beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen is al lange tijd onderwerp van discussie. In het arrest Fiscale Eenheid X (9 december 2015, C-595/13) heeft het Hof van Justitie zich opnieuw uitgelaten over de uitleg van deze vrijstelling. Het arrest roept allerlei vragen op en het feit dat het geschil ziet op een tijdvak waarin de AIFM-richtlijn nog niet was ingevoerd, maakt deze vragen alleen ingewikkelder. In deze bijdrage delen de auteurs hun gedachten over de gevolgen van het arrest, de invoering van de AIFM-richtlijn en de reikwijdte van de vrijstelling voor beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen anno nu. Daarbij zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan de uitleg van de begrippen "gemeenschappelijk beleggingsfond" en "beheer".
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Mr. M. van Werkhoven - Country-by-Country Reporting: implementatie door de ogen van de bedrijfsfiscalist

Het BEPS-project heeft veel aandacht gekregen in de fiscale gelederen, er lijken maar weinig punten onbesproken te zijn. Onderbelicht is echter de implementatie van Country-by-Country Reporting bij ondernemingen, vanuit het perspectief van de bedrijfsfiscalist. Om tot nieuwe inzichten te komen, heeft de auteur een online survey gehouden onder 145 bedrijfsfiscalisten. De uitkomsten van dit onderzoek staan in de bijdrage beschreven.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Binnenkort in het Weekblad

Rechtsbescherming in het tijdperk van big data

De komst van big data zal een enorme impact hebben op het belastingrecht. Door big data wordt het namelijk veel eenvoudiger om allerlei patronen te herkennen. Hierdoor kan de Belastingdienst veel efficiënter gaan controleren of zelfs preventief gaan sturen om fiscaal ongewenst gedrag af te wenden. Big data brengt echter ook allerlei nieuwe risico's met zich. Het is daarom essentieel om na te denken over hoe de fiscale rechtsbescherming in de toekomst moet worden vormgegeven. Mr. dr. M.B.A. van Hout gaat hier nader op in.

De verstrekking door een natuurlijk persoon van een converteerbare (obligatie)lening

In deze bijdrage zal prof. dr. R.P.C. Cornelisse ingaan op de fiscale behandeling van een verstrekking van een converteerbare (obligatie)lening door een natuurlijk persoon aan een besloten vennootschap. Daarbij zal de persoon van de crediteur centraal staan. In dat kader zal ingegaan worden op de volgende vragen (i) of het in de lening besloten liggende conversierecht een aanmerkelijk belang (AB) kan vormen; (ii) op welke wijze de geldlening bij deze natuurlijk persoon wordt behandeld voor de toepassing van de Wet IB 2001; (iii) of deze converteerbare (obligatie)lening een onzakelijke geldlening kan vormen; (iv) op welke wijze het met de lening behaalde (jaarlijkse) voordeel wordt bepaald; en (v) op welke wijze de verkrijgingsprijs van de bij conversie verkregen aandelen wordt bepaald.

 

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

                   

Meest gelezen

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Meer columns