7232 (29 maart 2018)

Op donderdag 29 maart verschijnt nummer 7232. In deze aflevering zijn de volgende bijdragen opgenomen:

Mr. J. de Groot, J. Simons Msc. en prof.mr. G.T.K. Meussen - Over het verschil tussen een KER en een voorziening

In de literatuur is discussie ontstaan over de uitleg van de voorwaarden van de onderhoudsvoorziening versus de kostenegalisatiereserve. De auteurs gaan in dit artikel nader in op de voorwaarden voor zowel de onderhoudsvoorziening als de kostenegalisatiereserve. Onderbouwd wordt dat de onderhoudsvoorziening niet een veredelde kostenegalisatiereserve is. Gevolg is dat de piekvereiste en het zogenoemde inhaalverbod niet van toepassing zijn op de onderhoudsvoorziening.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Mevr. mr dr. E. Boomsluiter - Bewijsvermoedens in de Wet VPB 1969: de grenzen verder aangescherpt

In maart en september 2017 heeft het Hof van Justitie EU twee arresten gewezen, Euro Park Service en Eqiom, waarin de grenzen aan het gebruik van bewijsvermoedens in de vennootschapsbelasting nader zijn gespecificeerd. Deze arresten vormden de aanleiding om in dit artikel de tegenbewijsregelingen van art. 10a Wet VPB 1969 en die van de fusie- en splitsingsfaciliteiten in de vennootschapsbelasting nader onder de loep te nemen. De auteur toetst de regelingen aan het EU-recht, vergelijkt de invulling van het begrip "zakelijke overwegingen" in de afzonderlijke regelingen en besteedt aandacht aan de vraag welke partij onder art. 10a Wet VPB 1969 belang heeft bij het tegenbewijs.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

L.J. van Drie MSc en M.L. Schippers LLM -Samenloop tussen het ontstaan van douaneschulden en BTW-schulden bij invoer?

De samenloop tussen het ontstaan van een douaneschuld en een BTW-schuld bij invoer blijft een onderwerp dat in de belangstelling staat. Recent wees het Hof van Justitie de arresten Eurogate II en DHL, Latvijas Dzelzcelš en Wallenborn Transports. De arresten lijken op gespannen voet te staan met de lijn die het Hof van Justitie eerder heeft uitgezet. De samenloop lijkt namelijk niet langer zonder meer op te gaan. De auteurs gaan in op de vraag in hoeverre er thans nog sprake is van samenloop. Zij gaan voor de beantwoording ook in op de invloed van de introductie van het Douane Wetboek van de Unie per 1 mei 2016.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Rubriek Parlementair
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Binnenkort in het Weekblad

Je Maintiendrai

De wapenspreuk "Je Maintiendrai" (Ik zal handhaven) is sinds Willen van Oranje de wapenspreuk geweest van het Huis Oranje-Nassau. In 1815 is de spreuk overgenomen in het Rijkswapen en maakt daar tot de dag van vandaag deel van uit. De Belastingdienst slaagde er, naar eigen zeggen, echter niet in om de VAR-wetgeving te handhaven. De Wet DBA, de vervanger van de VAR-wetgeving, wordt in beginsel ook niet gehandhaafd. In het regeerakkoord van het kabinet Rutte-3.0 is aangekondigd is dat de Wet DBA op haar beurt ook weer vervangen zal worden. De samenleving is gebaat bij een Belastingdienst die in staat is wetgeving te handhaven. De huidige situatie schaadt het aanzien van de Belastingdienst en tast de belastingmoraal aan. Hierna zal mr. B. Emmerig terugblikken op de handhavingsproblemen die in het verleden hebben gespeeld en vooruitkijken naar de nieuwe wetgeving en de handhaafbaarheid daarvan. Dit artikel is een bewerking van zijn voordracht ten behoeve van het Nationaal Arbeidsrecht Congres 2017 dat op 3 en 4 november 2017 plaats vond te Noordwijk aan Zee en dat als thema had "(Handen) Af van de arbeidsovereenkomst".

Het werkelijk gebruik ook werkelijk gebruiken (waarvoor het is bedoeld)

Ondernemers die belaste en vrijgestelde prestaties verrichten, kunnen btw op door hen aangeschafte goederen en diensten die zij voor beide soorten prestaties gebruiken slechts gedeeltelijk in aftrek brengen. De mate waarin zij de btw in aftrek kunnen brengen wordt in beginsel berekend aan de hand van omzetverhoudingen (pro rata). Wanneer het aldus berekende gedeelte van de aftrek niet overeenkomt met het werkelijk gebruik mag de mate van aftrek echter aan de hand van het werkelijk gebruik worden bepaald. In dit artikel gaan mw. mr. dr. M.M.W.D. Merkx en mr. J. Verbaan in op deze werkelijk gebruik methode en bepleiten zij dat deze in meer gevallen toepasbaar is dan thans in de praktijk het geval is.

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

                   

Meest gelezen

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Meer columns