Nieuws over Prinsjesdag 2014

Prinsjesdag 2017: Wijzigingen milieuheffingen

Het belastingpakket 2018 bestaat uit vier wetsvoorstellen: het Belastingplan 2018, Overige fiscale maatregelen 2018, de afschaffing van de btw-landbouwregeling en het wetsvoorstel inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling. Hieronder staan alle maatregelen op het gebied van milieuheffingen.

  • Heffing afvalstoffenbelasting bij verwijdering buiten Nederland: Voorgesteld wordt om al het in Nederland ontstane afval bij gelijke verwerkingswijze op gelijke wijze te belasten, ongeacht of die verwerking binnen of buiten Nederland plaatsvindt. Het tarief voor storten of verbranden van afvalstoffen uit Nederland in het buitenland wordt gelijk aan het tarief voor storten of verbranden in Nederland. Inwerkingtreding van de wetgeving vindt niet eerder plaats dan het moment waarop de Belastingdienst en de ILT de voorbereidingen voor de uitvoering gereed hebben. Beoogde invoeringsdatum: bij koninklijk besluit. Het kabinet verwacht dat invoering op 1 januari 2019 haalbaar is.
  • Tijdelijke verhoging tarieven energiebelasting: Zoals afgesproken in het Energieakkoord wordt voorgesteld om de energiebelastingtarieven voor aardgas en elektriciteit, het zogenoemde blokverwarmingstarief en de verlaagde aardgastarieven voor de glastuinbouw te verhogen per 1 januari 2018 en te verlagen per 1 januari 2020. Beoogde invoeringsdatum: 1 januari 2018.
  • Uitbreiding stadverwarmingsregeling: Het kabinet stelt voor om de stadsverwarmingsregeling uit te breiden zodat deze ook gaat gelden voor installaties voor stadsverwarming die, al dan niet in combinatie met restwarmte, grotendeels gebruik maken van aardwarmte of warmte opgewekt met vaste, of vloeibare biomassa. Beoogde invoeringsdatum: 1 januari 2018.
  • In het Energieakkoord van 2013 is afgesproken dat de energie-intensieve industrie die deelnemer is in de Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (het MEE-convenant) 9 petajoule (PJ) aan additionele finale energiebesparing per 2020 realiseert. Daartoe  is een voorstel van de industrie uitgewerkt in de vorm van een addendum op het MEE-convenant, dat integraal deel uitmaakt van het MEE-convenant. De Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) kent op verzoek en onder voorwaarden een teruggaaf van energiebelasting. De Wbm wordt zodanig aangepast dat de afspraken gemaakt in het addendum geen invloed hebben op de toepassing van de teruggaaf energiebelasting. De wijziging werkt terug tot en met 20 april 2017 (de datum van inwerkingtreding van het addendum).
U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Meest gelezen Prinsjesdag 2017