Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat België is gebonden aan een door de Svb afgegeven detacheringsverklaring. X is in Nederland premieplichtig voor de in België verrichte werkzaamheden.
Rechtbank Noord-Nederland verlaagt de WOZ-waarde van de agrarische bedrijfswoning onder meer in verband met de aanwezigheid van asbest in het dakbeschot.
Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat X aannemelijk maakt dat de gemeente Tytsjerksteradiel bij de WOZ-waardering een begunstigend beleid voert inhoudende dat toegangswegen tot agrarische percelen...
Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de cultuurgrondvrijstelling voor het paardenpension/de fokkerij van X toepasbaar is naar rato van het gebruik ten behoeve van de landbouw.
De Staatssecretaris van Financiën heeft de Algemene douaneregeling, de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 en de Uitvoeringsregeling accijns per 1 oktober 2017 gewijzigd om...
Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de tweede aangifte als een verzoek om herziening van de voorlopige aanslag moet worden aangemerkt, en dat de wetgever voor de berekening van de belastingrente bewust...
Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat het vaststellen van een herziene NiNbi-beschikking er niet toe leidt dat ook de oorspronkelijke NiNbi-beschikking niet meer geldig is. Volgens het hof zijn namelijk...
Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de BOF overdrachtsbelasting ook van toepassing is bij de verkrijging van aandelen in een onroerendezaaklichaam. Volgens het hof is namelijk voldaan aan de...
Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat X bv niet aannemelijk maakt dat een bedrag aan goodwill is betaald. In de koopakte wordt namelijk nergens gesproken over goodwill.
Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat het onderscheid in de verordening rioolheffing tussen gebruikers van woningen en niet-woningen geen schending oplevert van het discriminatieverbod.
1  2  3  4  5   Volgende

Meer uit deze editie

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Columns

Sinds jaar en dag roept het kabinet dat het...
Frank Elsweier vraagt zich af of een op Duitse leest...
Meer columns