VN Vandaag

Nadere uitleg door HvJ EU over verjaringstermijnen bij ernstige btw-fraude

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de Italiaanse rechter, in een strafrechtelijke btw-procedure, bepalingen over verjaring die deel uitmaken van het nationale materiële recht, onder voorwaarden, buiten toepassing moet laten.

Het Hof van Justitie EU heeft in het Taricco-arrest (8 september 2015, nr. C-105/14, V-N 2015/45.15) vastgesteld dat bepalingen uit het Italiaanse strafrecht afbreuk kunnen doen aan de krachtens art. 325 leden 1 en 2 VWEU op de lidstaten rustende verplichtingen. In die zaak speelde onder andere dat een stuitingshandeling in het kader van de strafrechtelijke vervolging van ernstige btw-fraude tot gevolg heeft dat de verjaringstermijn met slechts een vierde van de oorspronkelijke duur wordt verlengd. Omdat deze bepalingen in de weg staan aan doeltreffende en afschrikkende sancties, kan de bevoegde nationale rechter, om volle werking te verlenen aan art. 325 leden 1 en 2 VWEU, zo nodig door de bepalingen van nationaal recht die eraan in de weg staan dat de betrokken lidstaat de krachtens die bepalingen van het VWEU op hem rustende verplichtingen nakomt, buiten toepassing laten. De Italiaanse rechter verzoekt thans, in het kader van een strafzaak tegen M.A.S. en M.B. wegens strafbare feiten ter zake van de btw, om uitlegging van art. 325 leden 1 en 2 VWEU.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de Italiaanse rechter, in een strafrechtelijke btw-procedure, bepalingen over verjaring die deel uitmaken van het nationale materiële recht, buiten toepassing moet laten. Dit geldt wanneer deze bepalingen eraan in de weg staan dat doeltreffende en afschrikkende strafrechtelijke sancties worden opgelegd in een groot aantal gevallen van ernstige fraude waardoor de financiële belangen van de Europese Unie worden geschaad. Verder geldt het ook wanneer in die bepalingen voor gevallen van ernstige fraude, waardoor de financiële belangen van de Europese Unie worden geschaad, verjaringstermijnen zijn vastgesteld die korter zijn dan voor gevallen van ernstige fraude waardoor de financiële belangen van de betrokken lidstaat worden geschaad.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 325

[Nieuwsbron]

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Nieuwe aantekeningen in Vakstudienieuws

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Uitvergroot

Recent is een aantal documenten over het ‘‘nalevingstekort''...
Het aantrekken van fiscale boegbeelden acht ik een goede...
Ik wil rond de feestdagen nog maar eens benadrukken dat...
Een van de kennelijk meest brisante fiscale maatregelen van...
Zo aan het eind van het jaar geef ik graag toe aan de neiging...
Meer Uitvergroot

Recente Fiscale ergernissen

Madeleine Merkx ergert zich aan internetconsultaties die...
Heiko Lohuis ergert zich aan conditionele wetgeving met...
Fiscaal recht is luxe recht. Fiscaal recht gaat doorgaans over...
Ik ben niet zo van definities en afbakeningen, meer een...
In het Financieele Dagblad van 22 juni 2017 staat een stuk met...
Meer Fiscale ergernissen

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Meer columns

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

Bij een vermogensmutatiebelasting, met een vrijstelling per natuurlijk persoon, komen dit soort problemen niet op. De... 2018-01-15 09:42:10.0
Bij een vermogensmutatiebelasting, met een vrijstelling per natuurlijk persoon, komen dit soort problemen niet op. De... 2018-01-15 09:41:40.0
En de EU-communisten blijven maar doorgaan. Het houdt niet op. Niet vanzelf. Stefan Molyneux (youtube) "Being... 2018-01-12 09:26:44.0
Dat is een uitspraak van rechter Soeteman, die kan je toch niet serieus nemen?! 2018-01-08 19:09:09.0
v/h Elsevier (heeft nu een andere naam) is miv 2018 (dus de aangifte over 2017) gestopt met zijn Belastinggids èn met de... 2017-12-30 16:21:16.0