VN Vandaag

 • Toekomstige kosten achterstallig onderhoud zijn verdisconteerd in WOZ-waarde
 • Naheffing van verontreinigingsheffing niet in strijd met vertrouwensbeginsel
 • Gemeenten mogen weer rechten heffen voor aanvraag ID-kaart
 • Inhoud proces-verbaal prevaleert boven verklaring van justitiële hulpverlener
 • X Inc. is gebonden aan zelf gekozen periode voor extrapolatie
 • WOZ-waarde recreatieterrein ook in hoger beroep verminderd
 • Verlies door risicovolle lening is niet aftrekbaar (1)
 • Belastingplichtige heeft meer speelruimte dan gemeente in procedure over WOZ-waarde
 • Geen cultuurgrondvrijstelling WOZ voor paardenfokkerij
 • Oversluiten eigenwoningschuld doet niet af aan beperking renteaftrek
 • Verfijnde mineralenheffing is voldoende nauwkeurig
 • Inspecteur moet afgegeven VAR-WUO voor koeriers respecteren: geen verzekeringsplicht werknemersverzekeringen
 • Fietsenhandel geen bron van inkomen
 • X maakt niet aannemelijk dat ambtshalve opgelegde aanslag te hoog is
 • Nieuwe jurisprudentie over monumentenvrijstelling maakt overschrijding bezwaartermijn niet verschoonbaar
 • Geen cassatie naheffingsaanslag omzetbelasting voor taxibedrijf
 • Geen tonnageregime voor voordelen behaald vóór ingebruikneming schip
 • Proceskostenvergoeding: bij beoordeling ontvankelijkheid is wegingsfactor 0,25 redelijk
 • Overschrijding bezwaartermijn in KB-Lux-zaak met vaststellingsovereenkomst; geen prematuur bezwaar
 • Teruglevering pand in verhuurde staat is niet vrijgesteld van overdrachtsbelasting
 • Geen kostenaftrek nu beroep op vertrouwensbeginsel faalt
 • Ook inspecteur moet kennis kunnen nemen van bewijsstuk
 • Zoekraken aangetekende brief maakt termijnoverschrijding niet verschoonbaar
 • In beroep geen maar in hoger beroep wel matiging proceskosten wegens samenhang
 • Aan veehouder betaalde beheersvergoedingen Natuurmomenten zijn belast met btw
 • Aparte uitspraak op bezwaar tegen boete heeft geen invloed op beroepstermijn voor uitspraak op bezwaar tegen aanslag
 • Liquidatie onderneming staat niet aan aftrek lijfrentepremie in de weg
 • Bewijslast terecht omgekeerd bij niet tijdige aangifte
 • Terbeschikkingstelling onder voorwaarden aan bv van broer leidt niet tot ROW-verlies
 • Aansprakelijkstelling bestuurder niet strijdig met beginselen van behoorlijk bestuur
 • Hof steekt stokje voor tweemaal belasten vervangingsreserve
 • Zeevarend werktuigbouwkundige woont in Nederland en niet in Ierland
 • Bezwaar ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard; navorderingsaanslag is tijdig opgelegd
 • In beroep geen maar in hoger beroep wel matiging proceskosten wegens samenhang
 • Geen aftrekbaar verlies bij recht op liquidatieresultaat
 • Verhuurde horecavoorziening behoort tot recreatiesamenstel. Wel verlaging WOZ-waarde met € 600.000
 • Woondelenvrijstelling voor zorgcentrum voor bewoners met zware zorgindicatie
 • Geen arbeidskorting voor boventallige UWV-er in reïntegratietraject
 • Wetenschap over herstructurering bij VPB-inspecteur levert geen ambtelijk verzuim op
 • Pand is door bouwtechnische, functionele en juridische eenheid één zaak voor de btw
 • Eigenaar gemengd pand krijgt WOZ-beschikking voor zowel kantoor- als voor woongedeelte
 • Geen integrale bezwaarkostenvergoeding na onterechte correctie hypotheekrenteaftrek
 • Geen BTW-vrijstelling voor ‘perfect smile’
 • Verlies verkleint nadat inspecteur MKB-winstvrijstelling heeft toegepast
 • Hof wijst verzoek om heropening van onderzoek af
 • Afwaardering op onzakelijke lening aan bv van zoon terecht gecorrigeerd
 • Partner is niet medegerechtigd in zwarte bankrekening
 • Kopie gehandicaptenkaart niet geldig
 • Administratieve rompslomp na overname schoonmaakbedrijf geen reden beperking heffingsrente
 • Naheffing voor privé-gebruik auto terecht nu rittenadministratie onbetrouwbaar is
 • Heffing recht van overgang niet in strijd met de vrijheid van kapitaalverkeer
 • Inspecteur maakt beschikkingsmacht X over trustvermogen niet aannemelijk
 • Door verstrijken vijfjaarstermijn geen aftrek afwaarderingsverlies op deelnemingen
 • Noorse stichting met Nederlandse vaste inrichting moet btw terugvragen in reguliere aangifte
 • Inspecteur en X maken waarde van terbeschikkinggesteld pand niet aannemelijk
 • Kampeerwagen is nieuw ondanks forse korting op nieuwprijs
 • Beroep niet-ontvankelijk als curator na faillissement weigert procedure over te nemen
 • Btw bij verkoop opwaardeerkaarten berekend over ontvangen bedrag ter zake van uitgifte kaart
 • Koopsom voor tankstation is niet tevens schadevergoeding. Procesorde
 • Aangekondigde openbare verkoop onroerende zaken geen excuus voor overschrijding beroepstermijn
1  2  3  4  5   Volgende

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Nieuwe aantekeningen in Vakstudienieuws

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Meest gelezen

Uitvergroot

Sinds 1 mei 2016 is de Wet DBA van kracht, een klein wetje die...
Een interessante vraag is wat er na de ratificatie van het...
Een nieuwe loot ontspruit aan de stam van fiscale...
Er moet iets gebeuren om de btw toekomstbestendig te maken en...
Ondernemen betekent risico nemen. Als internationaal...
Meer Uitvergroot

Recente Fiscale ergernissen

Er zijn geen resultaten.
Meer Fiscale ergernissen

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Meer columns

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

Ik heb altijd begrepen dat de KOR in de kern een inkomenssubsidie was. In feite als je voor de KOR in aanmerking kwam,... 2018-04-19 09:04:23.0
Voor de goede orde, belanghebbende X was alleen maar de gebruiker en niet de eigenaar 2018-04-05 21:19:36.0
Hier denkt de Nationale Ombudsman (terecht) heeeel anders over! 2018-04-05 09:07:54.0
Ook in dit bericht van de Staatssecretaris worden adviseurs slechts in negatieve zin vermeld. Er wordt niet bij gezegd... 2018-04-04 13:56:34.0
n.v.t. 2018-03-23 18:21:48.0