VN Vandaag

 • A-G pleit voor rechtsherstel bij ongelijke behandeling inkomensafhankelijke bijdrage Zvw
 • Beroep inzake afwijzing nieuwe sectorindeling heeft als bezwaar te gelden
 • Centrale Raad van Beroep miskent dat voor gezamenlijke huishouding gezamenlijk hoofdverblijf noodzakelijk is
 • Bij vaststellen herziene NiNbi-beschikking blijft oorspronkelijke NiNbi-beschikking bestaan
 • Rechter moet frauduleus verkregen E 101-verklaringen kunnen negeren
 • Individuele premiecomponent WGA-lasten te hoog vastgesteld 
 • Ook weer prejudiciële vragen over gevolgen Duitse mini-jobs voor kinderbijslag
 • Wederom prejudiciële vragen over gevolgen Duitse mini-jobs
 • Oostenrijk volgens A-G HvJ EU gebonden aan door Hongarije afgegeven draagbaar documenten A1
 • Geen PVV-vrijstelling voor Rijnvarende omdat Nederlandse onderneming schip exploiteert
 • Rijnvarende maakt verzekeringsplicht in Luxemburg niet aannemelijk: geen PVV-vrijstelling
 • Niet aannemelijk dat onderneming waartoe schip behoort in buitenland is gevestigd: geen PVV-vrijstelling
 • Geen PVV-vrijstelling voor Rijnvarende omdat Nederlandse onderneming exploitant van schip is
 • Geen PVV-vrijstelling voor Rijnvarende omdat Nederlandse onderneming exploitant van schip is
 • Sectorindeling samengestelde onderneming hangt af van verdeling premieplichtig loon
 • Skilerares die tijdelijk in Oostenrijk werkt pleegt werkzaamheden op het grondgebied van twee lidstaten uit te oefenen
 • Bij geringe Belgische thuiswerkzaamheden geen uitgeoefende werkzaamheden op grondgebied van twee lidstaten
 • Ondanks aansluiting bij Chinees socialezekerheidsstelsel ook Franse heffingen verschuldigd
 • Awbz-premie en Zvw-premie over Italiaans staatspensioen
 • Premieheffing WGA niet in strijd met artikel 1 Eerste Protocol EVRM
 • Startende grote werkgever is voor WGA-premie volgens A-G geen kleine werkgever
 • Australisch pensioen behoort tot premie-inkomen volksverzekeringen
 • Wijziging regeling zorgverzekering
 • Intrekking van WGA-uitkering in 2012 leidt pas tot lagere premie in 2014
 • Wfsv en Besluit Wfsv onverbindend voor zover zij een materiële terugwerkende kracht impliceren
 • Minister verstrekt Tweede Kamer analyse van knelpunten inzake A1-verklaringen
 • Gewijzigde sectorindeling Arbodienst werkt terug tot aanvang lopend aangiftetijdvak
 • Premiepercentage Wlz 2018
 • Premieplicht vloeit voort uit verplichte AOW-verzekering
 • Premiepercentages 2018 vastgesteld
 • Woonlandfactoren 2018 vastgesteld
 • Nederlandse premieplicht voor Rijnvarende in loondienst werkend bij Luxemburgse vennootschap
 • Rechter moet volgens A-G HvJ EU frauduleus verkregen E 101-verklaringen kunnen vernietigen
 • Belastingrente vloeit voort uit de wet
 • Onherroepelijke A1-verklaring is bindend voor Rijnvarende
 • Vertrouwensbeginsel belet naheffing wegens onjuiste sectorindeling
 • Prejudiciële vraag aan HvJ EU over premieplicht van zeevarende uit Letland
 • Reactie staatssecretaris op vraag over invulling van motie over ‘papieren inkomen’
 • Premiepercentages sectorfondsen 2018 vastgesteld
 • Geen AOW voor Oostenrijkers die in jaren ‘60 voor HAL werkten
 • PGB-fraude is belast als resultaat uit overige werkzaamheden
 • Wijziging Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
 • Premieplicht AOW vanwege verhoogde AOW-leeftijd
 • Verzekeringsplicht werknemersverzekeringen voor middellijk aandeelhoudster
 • Wijziging Besluit fondsen en spaarregelingen. Introductie van de private financiering van het ‘derde WW-jaar’
 • Geen bijstand volgens A-G voor zorgbehoeftige samenwoner met niet-verwant
 • Bij geringe Belgische thuiswerkzaamheden geen uitgeoefende werkzaamheden op grondgebied van twee lidstaten
 • Skilerares die tijdelijk in Oostenrijk werkt pleegt werkzaamheden op het grondgebied van twee lidstaten uit te oefenen
 • Sectorindeling is onherroepelijk door niet-ontvankelijk bezwaar
 • Prejudiciële vraag over afgifte A1-verklaringen voor derdelanders
 • Geen AOW-verzekering voor werknemer Eurojust
 • Aankondiging reparatiewetgeving eigenrisicodragers WGA
 • Nederlandse verzekeringsplicht voor Rijnvarende die voor Luxemburgse werkgever werkt
 • Op kapitein van binnenvaartschip is Nederlandse sociale zekerheidswetgeving van toepassing
 • Nederlandse premieplicht voor Rijnvarende ondanks inbreng E106-formulier
 • België gebonden aan door Svb afgegeven detacheringsverklaring
 • Premieconstructie voor seizoenswerkers in aspergeteelt faalt
 • Steward op zeeschip is volgens A-G niet premieplichtig in Nederland
 • Gepensioneerde EU-ambtenaar niet verplicht verzekerd voor AWBZ bij verrichten werk in Nederland
 • Inwerkingtreding Verdrag sociale zekerheid met China
1  2  3  4  5   Volgende

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Nieuwe aantekeningen in Vakstudienieuws

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Uitvergroot

Volgend jaar viert de vennootschapsbelasting haar 50-jarige...
Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...
In 1992 is de Brede Herwaardering I in werking getreden. Drie...
Het debat betreffende AI in de rechtspraak moet nu worden...
De verschillende benaderingen – ‘deferred taxation' en...
Meer Uitvergroot

Recente Fiscale ergernissen

Er zijn geen resultaten.
Meer Fiscale ergernissen

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Meer columns

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

Als aanvulling op "voorzet #3": de stakingslijfrente kan (verplicht) al (veel) eerder ingaan (artikel 3.129... 2018-02-12 10:38:01.0
Eens dat overgangsrecht doorgaans noodzakelijk is, zeker daar wat het langlopende contracten betreft. Maar in mijn... 2018-02-11 10:08:55.0
Eindelijk nummer IV: een goed en noodzakelijk voornemen, dat ik deels deel! Zo mochten wij samen in maart en april 2006... 2018-02-09 12:21:50.0
Dit is ook het geval voor ouderen die hun ex partner het aandeel van het pensioen moeten betalen. Ook hier dubbele... 2018-02-08 15:46:21.0
Wat zou het een zegen zijn voor volk en vaderland wanneer de inspecteur iemand niet zou dwingen om voor een kwestie als... 2018-01-30 19:25:46.0