VN Vandaag

 • Premieheffing WGA niet in strijd met artikel 1 Eerste Protocol EVRM
 • Startende grote werkgever is voor WGA-premie volgens A-G geen kleine werkgever
 • Australisch pensioen behoort tot premie-inkomen volksverzekeringen
 • Wijziging regeling zorgverzekering
 • Intrekking van WGA-uitkering in 2012 leidt pas tot lagere premie in 2014
 • Wfsv en Besluit Wfsv onverbindend voor zover zij een materiële terugwerkende kracht impliceren
 • Minister verstrekt Tweede Kamer analyse van knelpunten inzake A1-verklaringen
 • Gewijzigde sectorindeling Arbodienst werkt terug tot aanvang lopend aangiftetijdvak
 • Premiepercentage Wlz 2018
 • Premieplicht vloeit voort uit verplichte AOW-verzekering
 • Premiepercentages 2018 vastgesteld
 • Woonlandfactoren 2018 vastgesteld
 • Nederlandse premieplicht voor Rijnvarende in loondienst werkend bij Luxemburgse vennootschap
 • Rechter moet volgens A-G HvJ EU frauduleus verkregen E 101-verklaringen kunnen vernietigen
 • Belastingrente vloeit voort uit de wet
 • Onherroepelijke A1-verklaring is bindend voor Rijnvarende
 • Vertrouwensbeginsel belet naheffing wegens onjuiste sectorindeling
 • Prejudiciële vraag aan HvJ EU over premieplicht van zeevarende uit Letland
 • Reactie staatssecretaris op vraag over invulling van motie over ‘papieren inkomen’
 • Premiepercentages sectorfondsen 2018 vastgesteld
 • Geen AOW voor Oostenrijkers die in jaren ‘60 voor HAL werkten
 • PGB-fraude is belast als resultaat uit overige werkzaamheden
 • Wijziging Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
 • Premieplicht AOW vanwege verhoogde AOW-leeftijd
 • Verzekeringsplicht werknemersverzekeringen voor middellijk aandeelhoudster
 • Wijziging Besluit fondsen en spaarregelingen. Introductie van de private financiering van het ‘derde WW-jaar’
 • Geen bijstand volgens A-G voor zorgbehoeftige samenwoner met niet-verwant
 • Bij geringe Belgische thuiswerkzaamheden geen uitgeoefende werkzaamheden op grondgebied van twee lidstaten
 • Skilerares die tijdelijk in Oostenrijk werkt pleegt werkzaamheden op het grondgebied van twee lidstaten uit te oefenen
 • Sectorindeling is onherroepelijk door niet-ontvankelijk bezwaar
 • Prejudiciële vraag over afgifte A1-verklaringen voor derdelanders
 • Geen AOW-verzekering voor werknemer Eurojust
 • Aankondiging reparatiewetgeving eigenrisicodragers WGA
 • Nederlandse verzekeringsplicht voor Rijnvarende die voor Luxemburgse werkgever werkt
 • Op kapitein van binnenvaartschip is Nederlandse sociale zekerheidswetgeving van toepassing
 • Nederlandse premieplicht voor Rijnvarende ondanks inbreng E106-formulier
 • België gebonden aan door Svb afgegeven detacheringsverklaring
 • Premieconstructie voor seizoenswerkers in aspergeteelt faalt
 • Steward op zeeschip is volgens A-G niet premieplichtig in Nederland
 • Gepensioneerde EU-ambtenaar niet verplicht verzekerd voor AWBZ bij verrichten werk in Nederland
 • Inwerkingtreding Verdrag sociale zekerheid met China
 • Marginale werkzaamheden onbelangrijk bij vaststellen van toepassing zijnde nationale socialezekerheidswetgeving
 • Verschil in premies vormt rechtvaardiging voor bevriezing uitzonderingsbepaling uitzendsector
 • Herziening sectorindeling vanwege aard van de verrichte werkzaamheden
 • Geen lage sectorpremies omdat werkgever omvang van werkzaamheden niet vooraf heeft vastgelegd
 • Ondanks ongelijke behandeling blijft aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw in stand
 • Inkomensafhankelijke Zvw-premies verschuldigd over Duits pensioen
 • Startende grote werkgever is voor premie Werkhervattingskas geen kleine werkgever
 • Geen recht op premiedeel heffingskortingen voor medewerkster Europol
 • Zweden mag volgens A-G proratiseringsmethodiek niet toepassen bij berekening pensioen
 • Uitgezonden Belg is niet belasting- en premieplichtig in Nederland
 • Franse EU-ambtenaar hoeft geen bijdrage aan het Franse socialezekerheidsstelsel te betalen
 • Hof merkt aannemersbedrijf voor sectorindeling werknemersverzekeringen aan als hoveniersbedrijf
 • Afgegeven E 101-verklaring is bindend voor zowel socialezekerheidsorganen als rechterlijke instanties
 • Prejudiciële vragen over zeevarende en EG-Verordening nr. 883/2004
 • Zwangerschap en bevalling hebben geen invloed op gedifferentieerd LB-premie
 • Geen vrijstelling premie volksverzekeringen voor Rijnvarende
 • Letselschadeuitkeringen behoren tot het verzamelinkomen
 • Geen vrijstelling premie volksverzekeringen voor werknemer in binnenvaart
 • Voormalig ponypark/speeltuin terecht ingedeeld in sector 54 (Cultuur)
1  2  3  4  5   Volgende

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Nieuwe aantekeningen in Vakstudienieuws

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Uitvergroot

De Staatssecretaris van Financiën houdt er rekening mee dat de...
Recent is een aantal documenten over het ‘‘nalevingstekort''...
Het aantrekken van fiscale boegbeelden acht ik een goede...
Ik wil rond de feestdagen nog maar eens benadrukken dat...
Een van de kennelijk meest brisante fiscale maatregelen van...
Meer Uitvergroot

Recente Fiscale ergernissen

Er zijn geen resultaten.
Meer Fiscale ergernissen

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Meer columns

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

Bij een vermogensmutatiebelasting, met een vrijstelling per natuurlijk persoon, komen dit soort problemen niet op. De... 2018-01-15 09:42:10.0
Bij een vermogensmutatiebelasting, met een vrijstelling per natuurlijk persoon, komen dit soort problemen niet op. De... 2018-01-15 09:41:40.0
En de EU-communisten blijven maar doorgaan. Het houdt niet op. Niet vanzelf. Stefan Molyneux (youtube) "Being... 2018-01-12 09:26:44.0
Dat is een uitspraak van rechter Soeteman, die kan je toch niet serieus nemen?! 2018-01-08 19:09:09.0
v/h Elsevier (heeft nu een andere naam) is miv 2018 (dus de aangifte over 2017) gestopt met zijn Belastinggids èn met de... 2017-12-30 16:21:16.0