VN Vandaag

 • Geen voorkomingsaftrek voor Nederbelg door Belgische inkomsten partner
 • Aanslag hoeft ondanks onzorgvuldigheid niet geheel vernietigd te worden
 • Geen recht op EIA bij overdracht warmtekrachtkoppelingsinstallatie binnen concern
 • Volledig recht op btw-aftrek voor gemeente bij levering van gebouw, mede bestemd voor scholen, aan stichting
 • Hofjeswoningen niet uitgezonderd van verhuurderheffing
 • Lagere herinvesteringsreserve voor nieuwe fundering beleggingspand
 • Uitzendregeling niet van toepassing op tijdelijk in Duitsland wonende belastingplichtige
 • Inwerkingtreding loonkostenvoordelen Wtl per 1 januari 2018
 • Geen SW-bedrijfsopvolgingsregeling voor erven van aandeelhouder
 • Duitsland handelt in strijd met EU-recht door Franse premies niet in aftrek toe te staan
 • Noemen van belangrijkste perceel op WOZ-beschikking is correcte aanduiding
 • Vernietiging aanslag baatbelasting vanwege te late vaststelling verordening
 • Lagere aanslagen zuiveringsheffing omdat zorginstelling van X kwalificeert als ‘verpleeghuis’
 • Gemeente mag in bezwaarfase referentieobjecten niet anonimiseren
 • Rechtbank was te streng bij beoordeling rechtmatigheid aanslag BIZ-bijdrage
 • Inspecteur moet eerst horen voordat hij te laat bezwaar tegen voldoening op aangifte niet-ontvankelijk verklaart
 • Antwoord op vragen betreffende de bestrijding van witwassen
 • Dat inpandige opname geen doorgang vond, heeft geen gevolgen voor WOZ-beschikking
 • Verkoopcijfers van woningen binnen besloten geloofsgemeenschap niet bruikbaar voor WOZ-waardering
 • Geen ruimte voor partiële toepassing vrijwilligersvrijstelling
 • Overduidelijke onevenredigheid bij verhuurderheffing volgens hof: strijd met gelijkheidsbeginsel
 • Uitsluitend belastingrechter bevoegd inzake aanslag toeristenbelasting
 • Vrijspraak voor betrokkenheid bij onjuiste btw-aangiften van fiscale eenheid
 • Vrijspraak voor betrokkenheid bij onjuiste btw-aangiften van fiscale eenheid
 • Staatssecretaris neemt geen nieuwe initiatieven om schadelijke belastingconcurrentie tussen landen tegen te gaan
 • Terechte informatiebeschikking na vernietigen van administratie
 • Demonstratie-auto met 2.267 gereden km's is niet nieuw meer
 • Nederland wacht informatie af over belastingontwijking via Malta
 • Intentie om beroep in te trekken is nog geen intrekking
 • Niet eigenaar maar huurder pand belastingplichtig voor BIZ-bijdrage
 • Wetsvoorstel modernisering faillissementsprocedure ingediend
 • Nieuwe transparantieregels voor intermediairs bij fiscale planning
 • Vrouw met haaruitval kan kosten van haarstukken niet aftrekken
 • Zonder overlegging facturen geen recht op aftrek btw-voorbelasting
 • Ondanks ongelijke behandeling blijft aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw in stand
 • Vermogensrendementsheffing in 2015 niet in strijd met art. 1 EP
 • Aan echtgenote ter beschikking gesteld deel van winkelruimte behoort tot box 1-inkomen
 • Notaris niet aansprakelijk als er geen belasting is die door inhoud akte is verschuldigd
 • Geen btw-vrijstelling voor vermogensbeheerder die beheersactiviteiten voor individuele cliënten verricht
 • Medewerking belastingplichtige in bezwaarfase geen reden om boeten verder te verminderen dan inspecteur al heeft gedaan
 • Rechtbank constateert schending hoorplicht en verlaagt WOZ-waarde autoshowroom
 • Rechtbank constateert schending hoorplicht en verlaagt WOZ-waarde autoshowroom
 • Rechtbank constateert schending hoorplicht en verlaagt WOZ-waarde autoshowrooms
 • Navorderingseisen staan niet in de weg aan opleggen naheffingsaanslag
 • Gemeente heeft vrijval egalisatiereserve rioolheffing terecht niet tot geraamde baten gerekend
 • Beantwoording vragen over Fiscale sleuteltabel 2018 en Parameterbrief Belastingdienst 2017
 • Winst uit groothandel in zuivelproducten wordt niet toegerekend aan echtgenoot
 • Inkomensafhankelijke Zvw-premies verschuldigd over Duits pensioen
 • Forfaitaire verhuiskostenaftrek voor uitbater café
 • Heffingskortingen terugvorderen via conversie van aanslagen in beschikkingen
 • Hof stelt WOZ-waarde vrijstaande woning in goede justitie vast
 • Hof verlaagt WOZ-waarde bedrijfspand op basis van eigen huurcijfer
 • Hof verwerpt stelling gemeente dat door eigenaar bedongen jaarhuur voor de WOZ onbruikbaar is
 • Geen lagere WOZ-waarde, maar wel proceskostenvergoeding door weigering gemeente om grondstaffels te verstrekken
 • Afdrachtvermindering onderwijs voor werknemers houthandel die cursus ‘Slimmer produceren’ volgen
 • Verhuurderheffing niet in strijd met art. 14 EVRM en art. 26 IVBPR
 • Of boeten terecht zijn bij ten onrechte geclaimde afdrachtvermindering moet hof volgens A-G uitzoeken
 • Invorderingskosten vervallen omdat aanslag belastingschuldige niet heeft bereikt
 • Lening mag niet worden afgewaardeerd: aflossing is afhankelijk van dividenduitkering
 • Geldt aanslagtermijn ook voor verliesvaststellingsbeschikking die met aanslag samenhangt?
1  2  3  4  5   Volgende

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Nieuwe aantekeningen in Vakstudienieuws

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Uitvergroot

Het onderzoek door wetenschappers die ook verbonden zijn aan...
De schier eindeloze herhaling van vragen over rulings vanuit...
De tijden zijn ontegenzeggelijk veranderd. In de ijver om...
Ronald den Ouden vraagt zich af of de regel dat geen...
Dick van den Hoeven vindt dat het de hoogste tijd is om een...
Meer Uitvergroot

Recente Fiscale ergernissen

In het Financieele Dagblad van 22 juni 2017 staat een stuk met...
Belastingrente betalen is nooit leuk. Belastingrente betalen...
Art. 10a lid 5 onderdeel a Wet Vpb. 1969 is onjuist...
Het is geen strikt fiscale ergernis, maar toch: het nodeloze...
In het licht van het rechtszekerheidsbeginsel levert de...
Meer Fiscale ergernissen

Columns

Frank Elsweier vraagt zich af of een op Duitse leest...
Terwijl de datum van 1 juli met rasse schreden nadert zijn...
Meer columns

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

Dag David, Dat is een andere discussie dan ik probeer aan te gaan. Ik heb op zichzelf geen moeite met het verkondigen... 2017-06-23 13:35:37.0
Inderdaad, wetenschap is een vluchtig iets. We moeten, denk ik, een cognitieve revolutie ontketenen. Zoals Einstein... 2017-06-22 10:36:21.0
Je kan je afvragen of belastingwetenschap wel wetenschap. M.i. wordt het begrip wetenschap veel te ruim opgevat. Een te... 2017-06-21 11:48:38.0
Het is zeer terecht, dat voor deze aspecten aandacht wordt gevraagd. Dat ook de heren van de Coördinatiegroep... 2017-06-19 09:36:05.0
Ik heb een algemene vraag betreffende bovenstaande uitspraak. Is de belasting in cassatie gegaan. Is dit een bindende... 2017-06-14 12:29:56.0