7216 (23 november 2017)

Op donderdag 23 november verschijnt nummer 7216. In deze aflevering zijn de volgende bijdragen opgenomen:

Prof. dr. J.P. Boer - De toerekeningsstop en het APV-regime: dubbel genaaid, houdt beter?
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Mr. D.C. Simonis en mr. R.J. van der Zwan - Overdrachtsbelasting en IFRS: het belang van de nieuwe verplichte lease accounting-standaard

De auteurs gaan in deze bijdrage in op de invloed van lease accounting op de bezitseis van art. 4 lid 1 Wet BRV. Vanaf 1 januari 2019 wordt de nieuw leasestandaard IFRS 16 verplicht voor lessees die onder IFRS rapporteren. Op basis van deze leasestandaard dienen lessees operational leasecontracten te waarderen op hun balans, waarbij een actiefpost ("right-of-use" asset) en een passiefpost (lease liability) dienen te worden opgenomen. Hierdoor wordt de balans verlengd en wordt de vraag opgeroepen of dergelijke gewaardeerde operational leasecontracten meetellen voor de bezitseis van art. 4 lid 1 Wet BRV. Auteurs komen tot de conclusie dat gewaardeerde leasecontracten een relevante bezitting vormen voor de toepassing van de bezitseis van art. 4 Wet BRV. Voor de bepaling van de waarde in het economische verkeer van dergelijke operational leasecontracten dient volgens de auteurs echter wel te worden uitgegaan van de netto-waarde, uitgaande van fair value waardering onder IFRS (het saldo van de right-of-use asset en de lease liability). Voorts concluderen auteurs dat aldus gewaardeerde leasecontracten, ingeval deze zien op onroerende zaken, op zichzelf niet kwalificeren als onroerende zaken voor de toepassing van de bezitseis van art. 4 Wet BRV, behoudens indien en voor zover sprake is van bepaalde onzakelijke leasecontracten of bepaalde huurdersinvesteringen die als economische eigendom kwalificeren onder de vierde volzin van art. 2 lid 2 Wet BRV.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Drs. E.A.P. Schouten CPC - Fiscale behandeling van PEPP's: wordt het EET of TEE?

De Europese Commissie publiceerde in juli 2017 een voorstel voor een verordening voor een pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct, het PEPP. In dit artikel gaat de auteur kort in op de achtergrond en de inhoud van het voorstel. Daarna bespreekt hij specifieke fiscale obstakels die een succesvolle introductie van een PEPP in de weg staan. Met name het EET-systeem (de omkeerregel) maakt dit erg lastig. Vervolgens probeert hij antwoord op de vraag te geven of een TEE-systeem (vergelijkbaar met de netto lijfrente) een oplossing kan zijn waardoor het PEPP succesvol geïntroduceerd kan worden. Bepalend voor het succes is in hoeverre een TEE-systeem voor PEPP's (politiek) haalbaar is. Wanneer lidstaten geen enkele bemoeienis met hun fiscale systeem toestaan, zal een TEE-systeem lastig te introduceren zijn. Als de lidstaten zelf bepalen hoe de fiscale behandeling van een PEPP zal zijn, is hij niet optimistisch over de kans van slagen van het initiatief van de Commissie.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Mevr. mr. S.P.M. van den Maagdenberg en mr. S.B.M.A. Engelen - Europese ontwikkelingen: staatssteun en mandatory disclosure

Verslag van het NVAB-congres, gehouden op 14 en 15 september 2017 te Luxemburg.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Rubriek Parlementair
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Binnenkort in het Weekblad

Beperking renteaftrek via EBITDA-regels in ATAD1

Op 10 juli 2017 heeft het toenmalige demissionaire kabinet een consultatiedocument gepubliceerd. Dit document bevat een conceptwetsvoorstel dat beoogt ATAD1 te implementeren in nationale wetgeving. ATAD1 kent ook een renteaftrekbeperkende maatregel. Kort gezegd gaat het om een maximum voor de aftrekbaarheid van de netto rentelasten volgens een bepaald percentage van het bruto bedrijfsresultaat (EBITDA) van de belastingplichtige. Zo'n renteaftrekbeperking is ook opgenomen in het conceptwetsvoorstel. Deze maatregel moet uiterlijk per 1 januari 2019 zijn geïmplementeerd. In zijn bijdrage besteedt dr. J.van Strien aandacht aan dit EBITDA-voorstel. Hierbij laat hij zien hoe Nederland denkt de earningstrippingregeling van ATAD1 te gaan implementeren. Hij signaleert verschillende onvolkomenheden en aandachtspunten.

De Oudedagsverplichting

De Oudedagsverplichting is in wezen een eenvoudige manier om het pensioen uit te
faseren. Wel kaarten mr. T. Gommer MPLA/CCFP en mr. P.A. ter Beest MPLA de nodige aandachtspunten aan inzake de vererving na overlijden en de compensatie bij omzetting voor de (ex-)partner. Mits echter zorgvuldig geregeld kan de Oudedagsverplichting precies vorm gegeven en ingevuld zoals gewenst. Wel zal de DGA zijn testament goed moeten opmaken en is een (hernieuwde) gang naar de notaris vaak nodig.
 

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

                   

Meest gelezen

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele...
Meer columns