Intrekking van WGA-uitkering in 2012 leidt pas tot lagere premie in 2014

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat de uitkeringslasten van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen worden bepaald op kasbasis. De intrekking in 2012 van de WGA-uitkering van de ex-werknemer van X bv leidt niet tot een aanpassing van haar individuele werkgeversrisicopercentage in de uitkeringsjaren, maar pas in 2014.

Belanghebbende, X bv, exploiteert een aannemingsbedrijf. Het UWV maakt in juni 2012 bekend dat een ex-werknemer van X bv in 2009, 2010 en 2011 ten onrechte een Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA)-uitkering heeft gehad. Met terugwerkende kracht krijgt de ex-werknemer een uitkering op grond van de inkomensverzekering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA). Naar aanleiding hiervan verzoekt X bv de Belastingdienst om haar WGA-tariefbeschikking van 2011 te herzien. Eerder had X bv al tijdig bezwaar gemaakt tegen de tariefbeschikking van 2012 en later ook tegen die van 2013. Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant is het bezwaar van X bv tegen de WGA-beschikking van 2011 niet-ontvankelijk. De enkele omstandigheid dat op een later moment is geconstateerd dat een ex-werknemer ten onrechte een WGA-uitkering heeft gehad, maakt de termijnoverschrijding niet verschoonbaar. Ten aanzien van de WGA-tariefbeschikkingen voor 2012 en 2013 wordt overwogen dat de intrekking alleen gevolgen heeft voor de berekening van uitkeringslasten van X bv in 2012, zijnde het kalenderjaar waarin het besluit tot toekenning van de arbeidsongeschiktheidsuitkering of de WGA-uitkering is ingetrokken (zie art. 2.11 lid 1 Besluit Wfsv) en niet in geschil is dat dit juist is toegepast. X bv stelt vergeefs dat de inspecteur de discretionaire bevoegdheid heeft om dit niet toe te passen als dat gunstiger voor X bv is. X bv gaat in hoger beroep.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de uitkeringslasten van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen worden bepaald op kasbasis. De intrekking in 2012 van de onderhavige uitkering leidt voor 2009, 2010 en 2011 niet tot een aanpassing van het individuele werkgeversrisicopercentage. Dit gebeurt pas in het premiejaar 2014, aangezien 2012 het tweede kalenderjaar daaraan voorafgaand is. Om een lagere premie voor 2012 of 2013 te krijgen, had de intrekking van de uitkering dus moeten plaatsvinden in 2010 of 2011. Het beroep van X is ook voor het overige ongegrond. Vanwege de overschrijding in hoger beroep van de redelijke termijn, krijgt X bv wel een immateriële schadevergoeding van € 1.000 en een vergoeding voor het griffierecht.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 6

Wet financiering sociale verzekeringen 38

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Meer uit deze editie

Oordeel hof over onzakelijkheid lening onvoldoende gemotiveerd
‘Buurtscan’ niet geschikt om WOZ-waarde woningen te bepalen
Belgische vennootschap is inhoudingsplichtige voor de Nederlandse loonheffingen
Actualisering besluit over pensioenen naar aanleiding van Wet uitfasering PEB
Besluit over pensioenen geactualiseerd na verhoging pensioenrichtleeftijd
EHRM verklaart zaak over crisisheffing hoge lonen niet-ontvankelijk
Geen partnervrijstelling in erfbelasting voor gehuwden die mantelzorg verlenen aan ouders
Intrekking van WGA-uitkering in 2012 leidt pas tot lagere premie in 2014
Nadere uitleg door HvJ EU over verjaringstermijnen bij ernstige btw-fraude
ANBI-status van Transcendente Meditatie-stichting is ten onrechte ingetrokken
Bestemmingswijzigingswinst bij verkoop cultuurgrond aan natuurstichting
Terechte BPM-naheffing kampeerauto op basis van forfaitaire tabel
Rapport ‘Beleidsdoorlichting toezicht en massale processen Belastingdienst’ naar Tweede Kamer
Ondanks verboden discriminatie geen bijstand voor zorgbehoeftige samenwoner met niet-verwant
Terechte BPM-naheffing wegens ombouw bestelauto tot personenauto
Hoge Raad keurt zaagtandtarief leges Rotterdam opnieuw goed. Wel verwijzing voor nog niet behandeld geschilpunt
Voortijdige beëindiging 30%-regeling vanwege nieuwe 150 km-eis toegestaan
Hof handhaaft navorderingsaanslagen IB/PVV en vermogensbelasting voor verzwegen Zwitserse tegoeden
Goedkeuringswet belastingverdrag met Zambia in Staatsblad
Brief ontvanger over verwerking betalingen is voor bezwaar vatbare beschikking

Opinie

Wordt het Model A of Model B bij de implementatie van de...
Na een paar jaarrapportages, is het eenvoudiger te beoordelen...
Door de verschraling van het fiscale-eenheidsregime tot louter...
Volgend jaar viert de vennootschapsbelasting haar 50-jarige...
Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!